Statutul asociației

STATUTUL JURIDIC

al

Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8


B u c u r e ş t i

2 0 1 5

* modificat, conf. Hotararii Adunarii generale din 30.03.2017

(extras)

Capitolul II. Denumirea si patrimoniul

Art. 3. Din anul infiintarii, 1952, Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 a functionat sub aceasta denumire si va purta aceasta denumire atat timp cat situatia interna ori externa nu va impune modificarea ei.

Art. 4. Sediul social

Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8, este dispusa in strada Petru Maior nr. 73, intr-un imobil pus la dispozitie de Primaria municipiului Bucuresti cu contract de inchiriere. Dispune de alte spatii inchiriate pentru prestari de servicii in favoarea membrilor Asociatiei in strada Petru Maior la nr. 75; 79; 83, toate in Sectorul 1, Bucuresti. Sediu poate fi schimbat în alte locatii, în funcţie de necesităţi, iar daca situatia o impune poate sa deţina mai multe sedii (imobile) pentru desfăşurarea activităţilor sale.

Art. 5. Durata

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 este constituita pe o perioadă nedeterminată si funcţioneaza din momentul dobândirii personalităţii juridice si pe toata durata pastrarii ei.

Art. 6. Patrimoniu

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 are drept patrimoniu 19 camere in Hotelul C.A.R.P. din strada Avram Iancu nr. 1, Pucioasa, judetul Dambovita impreuna cu alte case de ajutor reciproc cu care au participat la formarea Casei Sanatoriala Pucioasa – Hotel C.A.R.P. cu un aport de capital de 35,20 % la infiintare. Societatea infiintata are personalitate juridica si scop principal obtinerea de avantaje materiale si banesti in favoarea membrilor fondatori. Patrimoniul Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 poate fi majorat prin donatii materiale sau financiare de orice fel, prin sponsorizari, investitii proprii planificate, precum si prin orice alte venituri realizate din activitati statutare, in deplina concordanta cu scopul si obiectul ei de activitate.

Toate fondurile Asociaţiei vor fi folosite pentru menţinerea activităţilor statutare, potrivit scopului ei social, de ajutor reciproc, de întrajutorare mutuală şi de protecţie socială a membrilor săi.

CAPITOLUL III. Scopul şi obiectul de activitate

Art. 7. Scopul principal al Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 este intrajutorarea reciproca financiară, materială şi de alta natura a membrilor săi, prin asigurarea unor facilităţi şi apărarea drepturilor acestora la un trai decent, prevăzute si în legislaţia naţională ori in convenţiile internaţionale la care România este parte. De asemenea, Asociaţia are ca obiectiv principal si sprijinirea materială şi social-culturală a membrilor săi, (cod CAEN: 9499 – Activitati ale altor organizaţii n.c.a.) in limita posibilitatilor materiale si financiare, astfel:

a) acordarea de împrumuturi rambursabile cu dobânzi mici;

b) acordarea ocazionala de ajutoare băneşti şi materiale nerambursabile;

c) organizarea ocazionala, pentru membrii săi şi familiile acestora, a unor activităţi culturale, artistice, de agrement, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

d) organizarea unor prestari de servicii şi executarea de lucrări contra cost, la preţuri reduse, pentru toti membrii Asociaţiei şi membrii de familie ai acestora, folosind persoane incadrate ori munca unor pensionari, membri ai Asociatiei. Diversitatea prestatiilor consta in nevoile membrilor si se hotărăşte de către Consiliul Director, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, iar tarifele percepute şi salariile meseriaşilor se vor stabili prin reglementări interne specifice fiecărei activităţi;

e) administreaza activitatile Casei Sanatoriale Hotel C.A.R.P. Pucioasa;

f) poate contribui ori sa organizeze centre de zi pentru persoane varstnice, cu funcţionalităţi multiple, inclusiv pentru petrecerea timpului liber sau asigurarea unei îmbătrâniri active;

g) poate asigura, contra cost, la preţuri reduse, pentru membrii decedaţi, sicrie, lenjerie pentru echipare sicriu, cruce etc.; desfăşoară, de asemenea, alte activităţi economice directe specifice economiei sociale, dacă acestea au caracter ajutator şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei;

h) organizează activităţi de asistenţă socială, medicală şi de ajutor/îngrijire pentru persoanele vârstnice greu deplasabile, protrivit legislaţiei în vigoare;

i) asigură servicii de distribuire a ajutoarelor de deces;

j) asigura membrilor Asociatiei trimiterea la odihnă şi tratament in unele statiuni cu bilete preluate de la operatorii de stat sau privaţi, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 8. Prin mijloace specifice legale la dispozitie Asociaţia militează pentru a ajuta, gratuit, la realizarea unui nivel de viaţă corespunzător membrilor sai in domeniul sănătăţii şi bunăstării (consultatii medicale gratuite, pachete cu produse alimentare, îmbrăcăminte etc.).

CAPITOLUL IV Cu privire la membrii Asociatiei

Art. 9. Pot fi membri ai Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 urmatoarele categorii de persoane:

a) pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, de sectorele şi judeţele tarii în care aceştia îşi au domiciliul;

b) beneficiarii de ajutor social;

c) membrii de familie: sot, soţie, precum şi copiii acestora, majori, incadrati in activitatea productiva.

Persoanele noi inscrise in asociatie vor fi validate ca membrii in prima adunare generala a Asociatiei , beneficiind de toate drepturile si obligatiile mentionate in prezentul statut.

Art. 10.Asociatia poate acorda titlul de “Membru de onoare” persoanelor fizice si “Partener de onoare” persoanelor juridice, care aduc o contributie deosebita la dezvoltarea si desfasurarea unor activitati, programe etc., iar criteriile de acordare a titlurilor amintite se stabilesc de catre Consiliul Director.

Art. 11. Primirea, retragerea si transferul de membri in/din Asociatie se aproba de catre presedintele Consiliului Director, pe baza de cerere individuala intocmita in acest sens. Dupa validarea acestora de catre Adunarea Generala, membrii noi inscrisi ori transferati devin membrii asociati.

Retragerea, transferul sau excluderea din cadrul asociatiei duce la pierderea calitatii de membru asociat si se valideaza la prima intrunire a Adunarii Generale.

La inscrierea în Asociaţie, noii membri plătesc o taxă de înscriere în cuantumul stabilit anual de către Consiliul Director. Cei care se transferă de la o altă casă de ajutor reciproc a pensionarilor, împreună cu suma cotizaţiilor depuse, nu plătesc taxa de înscriere şi îşi păstrează vechimea în Asociatie. Membrii care solicita transferul la o altă casa de ajutor reciproc a pensionarilor primesc la plecare numai suma cotizaţiilor depuse, iar contribuţiile depuse nu se mai restituie.

Art.12. Drepturile membrilor asociaţi sunt:

a) să participe personal sau prin reprezentanţi, cu respectarea criteriilor de eligibilitate la adunările generale, la dezbateri şi la luarea hotărârilor;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, în Comisia de Cenzori sau membri reprezentanti;

c) să beneficieze, în condiţiile stabilite de prezentul statut şi de reglementările interne, de împrumuturi, ajutoare de deces, ajutoare băneşti nerambursabile si alte drepturi stabilite de Consiliul Director;

d) să li se restituie, potrivit reglementărilor interne, sumele ce reprezinta cotizaţii;

e) să beneficieze de prestări de servicii la tarife reduse;

f) să beneficieze de consultaţii şi asistenţă medicală oferite gratuit sau cu tarife modice;

g) să participe la activităţile de economie socială desfăşurate de asociaţie;

h) să participe la activităţile culturale, artistice, turistice şi de agrement organizate de asociaţie;

I) să beneficieze de consultanţă juridică şi consiliere psihologică gratuita cu personalul propriu, daca Asociatia are o astfel de posibilitate;

j) să fie recompensaţi cu mulţumiri scrise, diplome de onoare, de excelenţă, , plachete, medalii aniversare, jubiliare, obiecte simbolice etc.

Art.13.Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt:

a) să respecte întocmai prevederile Statutului, hotărârile Adunărilor Generale şi deciziile Consiliului Director şi să contribuie la îndeplinirea acestora;

b) să-şi achite obligaţiile băneşti faţă de Asociaţie, reprezentând cotizaţiile, contribuţiile, restituirea împrumuturilor, precum şi alte datorii. Neachitarea la timp a acestor obligaţii atrage după sine pierderea unor drepturi sau plata unor penalităţi, stabilite de Consiliul Director;

c) să nu manifeste o atitudine potrivnică intereselor Asociaţiei sau să comită acte de indisciplină care dăunează activităţii acesteia;

d) să comunice Asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile, modificările survenite în cuantumul pensiei, al venitului net sau al ajutorului social, precum şi schimbarea domiciliului sau;

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare, Consiliul Director al Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 poate aplica membrilor sai următoarele sancţiuni: mustrare verbală, avertisment scris ori excluderea. La aplicarea sanctiunii “avertisment scris” si “excluderea” din Asociatie se întocmesc, pentru fiecare sanctiune, referate bine documentate de persoanele desemnate sa faca cercetarea.

Modul de acordare a recompenselor sau de aplicare a sancţiunilor pentru membrii Asociaţiei se stabilesc prin regulament şi se consemnează în registre de evidenţă.

Art.14. Membrii Asociaţiei achita cotizaţii şi contribuţii lunare, stabilite anual de către Consiliul Director, astfel:

a) membrii beneficiari de pensii, ajutoare sociale sau alte venituri, plătesc o cotizaţie lunară intr-un anumit procent din cuantumul acestora, procent stabilit anual;

b) ceilalţi membri, fără venituri personale, plătesc o cotizaţie lunară stabilită anual;

c) benevol, cotizatia minimă obligatorie poate fi majorată, facilitând mărirea împrumuturilor acordate.

Marimea sumelor care se acorda ca ajutor pentru deces, se stabileşte anual, în funcţie de situaţia financiară a Asociaţiei si vechimea membrilor.

Art.15 Calitatea de membru al Asociaţiei încetează în următoarele situaţii:

a) la cerere, prin intocmirea unei cereri de retragere a titularului din Asociaţie;

b) prin excludere, conform situaţiilor prevăzute la art.13, lit. “b” pentru neplata cotizaţiei sau a contribuţiilor lunare mai mult de douăsprezece luni consecutive, pentru atitudine potrivnică intereselor Asociaţiei sau ca urmare a comiterii unor acte de indisciplină, care dăunează imaginii si activităţii acesteia. Excluderea se aprobă, pe baza referatului întocmit pentru aplicarea sanctiunii, de către Consiliul Director şi se validează la prima sedinta de Adunarea Generală;

c) prin transfer;

d) prin deces.

La încetarea calităţii de membru, indiferent de cauze, se face lichidarea cu Asociaţia, adica se achita toate obligatiile si se incaseaza toate sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare, in intregime, titularului, persoanelor stabilite de acesta sau moştenitorilor săi legali, in baza unor documente. Restituirea cotizaţiilor depuse se poate face în termen de maxim trei ani de la data încetării calităţii de membru. Cotizatiile nu sunt purtatoare de dobanzi. Cotizatiile nesolicitate in termenul mentionat devin venituri la bugetul Asociatiei.

Contribuţiile lunare depuse, indiferent de valoarea lor nu se restituie, deoarece din acestea se constituie şi se acordă ajutoarele sociale (de deces, ajutoare nerambursabile etc).

CAPITOLUL V Cu privire la organele de conducere ale Asociaţiei

Art.16.Organele de conducere ale Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 sunt:

Adunarea Generală a membrilor (“reprezentanti ai membrilor Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8.)” , este organul de conducere suprem al Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8;

Consiliul Director, este organul executiv al hotararilor Adunarii Generale si conduce activitatile Asociatiei intre doua adunari generale.

Criteriile de reprezentare a membrilor Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 in cadrul Adunarii Generale sunt: pana la 4.000 de membri, reprezentativitatea este de 1 la 100, intre 4.000 – 7.000 de membri de 1 la 180 , iar peste 7.000 de membrii 1 la 200. Desemnarea membrilor reprezentativi se face in cursul Adunarii Generale a membrilor Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 cu ocazia adoptarii prezentului statut si actualizat ori de cate ori este cazul cu ocazia prezentarii si adoptarii Bugetului de venituri si cheltuieli.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Pentru a candida si a fi ales ca “reprezentant al membrilor Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8.” membrii propusi trebuie sa indeplineasca urmatoare conditii:

– sa aiba o vechime de peste 2 ani ca membru;

– sa achite cotizatiile si contributiile cu regularitate si ratele de imprumut la zi;

– sa contribuie la dezvoltarea Asociatiei.

Candidatii care opteaza pentru a fi alesi ca “reprezentanti ai membrilor Asociatiei ” cu calitatile si performantele acestora sunt supusi votului, un vot deschis de catre membrii Asociatiei prezenti.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă de voturi din numărul celor prezenţi, cu privire la alegerea membrilor Consiliului Director, cu excepţia celor privind alegerea preşedintelui Consiliului Director. In caz de balotaj, alegerile se repetă pana cand unul dintre candidati este declarat castigator.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Consiliul Director poartă întreaga răspundere pentru pregătirea şi desfăşurarea in bune conditiuni a Adunării Generale şi participă de drept, împreună cu Comisia de Cenzori, la aceasta.

Art.17. Adunarea Generală a membrilor are următoarele atribuţii:

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale de dezvoltare ale asociaţiei;

b) adoptă şi modifică Statutul Asociaţiei;

c) stabileşte numărul membrilor Consiliului Director, ai Comisiei de Cenzori si raportul de reprezentativitate al membrilor in cadrul Adunarii Generale;

d) alege, odata la patru ani, membrii Consiliului Director;

e) alege preşedintele Comisiei de Cenzori şi membrii acesteia.

f) revocă unii membri ai Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori pentru incompatibili-tate profesionala, neîndeplinirea atribuţiilor functiilor, probleme de sănătate sau de alta natura, care conduc, in mod vădit, la neîndeplinirea atribuţiunilor. Revocarea din funcţie poate fi precedată si de suspendarea acestora ca membri.

g) analizează şi aprobă Darea de seamă privind activitatea Consiliului Director, Raportul Administratorului, Raportul Comisiei de Cenzori, Bilanţul contabil, Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul expirat şi pe anul în curs, programele asociaţiei şi repartizarea excedentului pentru anul expirat;

h) aprobă, la propunerea Consiliului Director, organigrama asociatiei cu categoriile de personal şi sursele din care se efectuează remunerarea acestora;

i) rezolvă contestaţiile împotriva deciziilor Consiliului Director; aprobă propunerile Consiliului Director privind modificarea, completarea sau anularea unor prevederi ale statutului făcute în intervalul dintre două adunări generale;

j) împuterniceşte Consiliul Director ca, între adunările generale, sa ia toate măsurile ce se impun pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, despre care se va raporta la prima adunare generală;

k) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

Art.18. Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, care răspunde în faţa Adunării Generale pentru activitatea desfăşurata in perioada mandatata şi ia măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi ale statutului asociaţiei privind administrarea corecta a mijloacelor materiale şi băneşti de către personalul încadrat. Deciziile acestuia sunt valabile cu majoritatea simplă de voturi.

Consiliul Director este format dintr-un număr de 3 – 5 membri, care sunt aleşi de plenul Adunarii Generale. Pentru a putea fi ales in functia de consilier, candidatul trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii: să fie pensionar cu decizie de pensie definitiva, sa aiba o vechime în asociaţie de cel puţin 3 ani, să posede studii superioare, sa fie exemplu de moralitate în rândul membrilor asociaţiei, să fi desfăşurat activităţi economico-financiare, administrative, sociale etc. în cadrul Asociaţiei si să nu aibă afecţiuni medicale majore. De asemenea, să nu fie salariaţi, asociaţi, administratori ori membri în consiliile de administraţie al unor societăţi comerciale de stat sau private, instituţii financiare, bancare sau nebancare, precum şi în conducerea altor organizaţii neguvernamentale cu acelaşi obiect de activitate sau membru la o institutie similara, în vederea evitării conflictului de interese.

In caz de descompletare, la propunerea preşedintelui Consiliul Director, se pot coopta noi membri dintre cei asociaţi, care indeplinesc condiţiile enumerate, urmând ca aceştia să fie validaţi la prima Adunare Generală.

Art. 19. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) alege din randurile sale Presedintele Asociatiei;

b) asigură respectarea si aplicarea intocmai a prevederilor Statutului in tot ce intreprinde şi duce la îndeplinire hotărârile luate in cadrul Adunării Generale;

c) convoacă (presedintele) Adunarea Generală a reprezentanţilor membrilor Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8.;

d) prezinta Raportul de activitate pe anul anterior Adunarii Generale, modul de executare a Bugetului de venituri si cheltuieli, Bilantul contabil si proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si proiectele programelor Asociaţiei;

e) incheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

f) elaborează şi aprobă organigrama, cu numarul maxim de funcţii ale Asociaţiei , atribuţiile angajaţilor prin prisma fişele posturilor, conform legislaţiei în vigoare şi stabileşte cuantumul maxim al salariilor personalului încadrat, indemnizaţiile băneşti lunare pentru organele eligibile precum şi fondurile din care se efectuază remunerarea şi premierea acestora;

g) organizează fluxul activitatilor in cadrul Asociatiei, al încasarii cotizaţiilor, contribuţiilor, ratelor la împrumuturile acordate şi stabileşte categoriile de dobânzi precum şi nivelul acestora;

h) acordă recompense, in functie de posibilitatile financiare la dispozitie si sanctiuni disciplinare personalului şi controleaza modul de soluţionare al reclamatiile si sugestiilor adresate Asociatiei, a contestaţilor privind sancţiunile disciplinare precum şi celelalte măsuri dispuse de Preşedintele Consiliului Director pentru personalul Asociaţiei;

i) ia măsuri de recuperare a pagubelor constatate în dauna Asociaţiei şi decide decăderile din drepturi şi excluderile de membri;

j) se întruneşte o dată pe săptămână sau ori de cate ori este nevoie pentru a rezolva orice alte probleme privind activitatea curentă a Asociaţiei;

k) colaborează cu celelalte consilii directoare ale C.A.R.P.-urilor, cu organizaţii neguvemamentale sau alte asociaţii sau fundaţii, în scopul generalizării experienţei pozitive şi pentru organizarea unor acţiuni comune în folosul pensionarilor membrii Asociatiei;

l) elaborează cereri şi programe proprii de finanţare, în baza unor proiecte sociale distincte şi le transmite unor potenţiali sponsori;

m) organizează activităţi şi servicii, altele decât cele prevăzute prin scopul principal, în mod deosebit cele specifice vietii si economiei sociale, în vederea ajutorarii si îmbunătăţirii protecţiei sociale a membrilor Asociaţiei;

n) aprobă contractele de sponsorizare, donaţii, colaborare etc. şi hotărăşte modul de folosire a fondurilor şi bunurilor primite;

o) aprobă schimbarea sediului asociaţiei şi înfiinţarea de noi sedii, daca situatia o impune;

In scopul îndeplinirii atribuţiunilor, elaborează planuri, programe şi strategii pentru dezvoltarea asociaţiei, regulamente, metodologii, proceduri şi instrucţiuni de lucru, norme şi standarde de calitate şi prestarea de servicii, dări de seamă, analize şi informări privind evaluarea activităţii, emite decizii de punere în aplicare a prevederilor legale, statutare şi a reglementărilor interne.

Art.20. Preşedintele Consiliului Director este si Preşedintele Asociaţiei si reprezintă Asociaţia in raporturile cu persoanele fizice si juridice. Pentru a fi ales in aceasta functie candidatul trebuie sa fie membru al Consiliului Director cel putin un mandat, ori sa fi detinut o functie executiva de conducere sau control in cadrul Asociatiei de minim 4 ani si sa indeplineasca conditiile de alegere cerute functiei de consilier, prezentand membrilor reprezentativi un Plan de management aplicabil Asociatiei in perioada viitorului mandat. Candidatii la functia de presedinte vor fi pensionari definitivi, absolventi ai invatamantului superior sau mediu in domeniul economic, social, administrativ etc. cu o activitate practica bogata, care sa garanteze performante in noua functie de Presedinte.

Presedintele va fi ales prin votul deschis al membrilor Consiliului Director si apoi validat de plenul Adunarii Generale pentru un mandat de 4 ani, dar nu poate cumula mai mult de doua mandate consecutive.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Preşedintele ales asigură conducerea Asociatiei si rezolvarea tuturor problemelor curente, în baza prevederilor statutului şi a deciziilor Consiliului Director, răspunzând pentru intreaga activitatea desfasurata în faţa Consiliului Director şi a Adunării Generale, asigurand dezvoltarea si progresul Asociatiei.

…………………………………………………………………………………………………………………….

In exercitarea competenţelor sale, preşedintele are următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează întrega activitate a membrilor Consiliului Director, convoacă în timp util şi conduce şedinţele Consiliului Director;

b) coordonează şi controlează activitatea personalului salariat în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fisele posturilor;

c) răspunde de organizarea şi ţinerea evidenţei contabile materiale si financiar-contabile a patrimoniului Asociatiei, a întocmirii situaţiilor financiare legale, a efectuării inventarierilor la termene, predarea-primirea gestiunilor de bunuri materiale si a casierilor în cazul persoanelor angajate cu atribuţiuni gestionare;

d) aprobă, cererile de înscriere, de retragere şi transfer;

e) aprobă, ajutoarele pentru decese, tratamente in statiuni balneare, spitalizare, precum si in alte situatii deosedite;

f) aprobă ajutoarele nerambursabile acordate membrilor asociati;

g) asigură condiţiile necesare de muncă personalului salariat cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor si situatii de urgenta, de păstrare şi manipulare a documentelor şi arhivarea acestora;

h) asigură condiţiile necesare pentru exercitarea controlului financiar preventiv şi controlului operativ curent de către contabilul şef;

..………………………………………………………………………………………………………………………

Alte atributii ale celorlalţi membri ai Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul intern de funcţionare al institutiei.

Art.21. Comisia de Cenzori, formată din 1-2 membri, se alege de catre Adunarea Generală si reprezinta organul de control financiar-contabil intern al Asociatiei. Răspunde, în faţa Adunării Generale si a reprezentanţilor membrilor Asociatiei de intreaga activitate de verificarea a activităţi economico-financiare si materiala a patrimoniului. Candidatii la aceaste functii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: să fie pensionari definitivi, sa posede studii superioare economice, să fi desfăşurat activitati în domeniul economic, financiar, administrativ si sa posede un profil moral si etic deosebit.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Atribuţiile membrilor Comisiei de Cenzori se stabilesc prin regulamentul intern de funcţionare al comisiei.

Art. 22 Funcţia de Contabil Şef este îndeplinită de o persoană încadrată cu contract individual de muncă pe o perioada nedeterminată, cu studii economice si experienta profesionala, potrivit legislaţiei în vigoare.

Contabilul sef, are următoarele atribuţii principale:

a) asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile în cadrul Asociaţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale;

b) întocmeşte şi prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale proiectul anual de Buget de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi situaţiile financiare periodice prevăzute de legislatia in vigoare;

c) răspunde de executarea controlului financiar preventiv în cadrul Asociatiei;

d) organizeaza activitatea de evidenta contabila, financiara si materiala a intregului patrimoniu al Asociatiei CARP nr 8;

e) pune in aplicare toate cerintele legislaţiei în vigoare şi hotărârile Consiliului Director;

f) stabileste plafonul de casa al Asociatiei.

Art. 23. Atributiile compartimentelor Asociatiei cu personal angajat sunt cele prevazute in fisele posturilor si din Regulamentul de ordine interioara, aprobate de Consiliul Director.

Personalul angajat nu pot face parte din Consiliul Director sau Comisia de Cenzori.

Art.24. Este interzis Preşedintelui Consiliului Director şi membrilor sai, precum si Comisiei de cenzori ori Contabilului sef să exercite atribuţii, care sunt legate de sarcinile si răspunderile gestionare.

CAPITOLUL VI Cu privire la venituri şi cheltuieli

Art.25.Veniturile Asociaţiei se constituie, în condiţiile legii, din:

a) taxa de înscriere;

b) cotizaţiile lunare şi contribuţiile lunare ale membrilor;

c) dobânzi incasate, din plasarea unor sume disponibile in diverse fonduri de investitii si depozite bancare, în condiţii legale;

d) veniturile realizate din prestări de servicii;

e) dobânzile si penalizarile incasate la sumele împrumutate si neachitate la termen;

f) taxele incasate, care reprezinta prestatii privind: retragerea membrilor, acordarea de imprumuturi cu prioritate acestora, analiza cererilor de imprumuturi ale membrilor si alte sume stabilite de Consiliul Director;

g) venituri din organizarea unor manifestări culturale, artistice şi de agrement;

h) donaţii şi sponsorizări;

i) alte sume primite prevăzute de lege.

Art.26.Din veniturile realizate, Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 îşi poate constitui rezerve legale şi statutare pentru formarea şi alimentarea următoarelor fonduri:

a) fond pentru împrumuturi;

b) fond pentru acordarea ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare nerambursabile;

c) fond pentru finantarea unor activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement; .

d) fond pentru investiţii;

e) fond pentru achizitionarea unor produse alimentare de bază, stabilite de Consiliul Director, pentru distribuirea lor gratuita către membrii Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8.;

f) fond pentru cheltuieli generale;

g) fond de rezervă;

h) fond de risc;

i) fond pentru cheltuieli cu personalul, premii si recompense acordate acestora.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Din contributiile lunare ale membrilor se asigura plata ajutoarelor pentru deces, a ajutoarelor nerambursabile pentru cazuri deosebite, achizitia de produse alimentare de baza acordate membrilor la diverse ocazii, diverse cotizatii achitate unor organizatii, federatii etc. la care Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 a aderat. Sumele ramase se pot utiliza pentru protectia sociala a membrilor.

Art. 27 Toate fondurile mentionate vor fi incluse in Bugetul de venituri si cheltuieli. iar Consiliul Director poate aproba, la solicitarea Contabilului sef, ca unele sume disponibile intr-un fond sa poata fi utilizate, temporar, in achitarea altor cheltuieli specifice altor fonduri, urmand a fi restituite ulterior.

Toate disponibilitatile asociatiei vor fi pastrate in conturi la banci, conform legislatiei in vigoare, mai putin suma stabilita de Contabilul sef ca plafon de casa, pentru nevoile curente imediate.

Documentele care angajeaza fondurile sau bunurile Asociatiei se aproba de Presedintele Consiliului Director, iar in lipsa acestuia de catre inlocuitorul sau , dupa ce au fost supuse controlului financiar preventiv.

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8. achita permanent taxe, impozite si alte contributii, catre Bugetul de stat, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Capitolul VII Cu privire la acordarea de imprumuturi si ajutoare

Art. 28. Imprumuturile pot fi acordate membrilor Asociatiei, de regula, dupa minim 15 zile de la dobandirea calitatii de membru al solicitantului sau imediat cu acordul partilor. Acordarea unui imprumut este conditionat de achitarea, la zi, a contributiilor de catre solicitanti. Acordarea imprumuturilor in bani catre membrii Asociatiei este detaliat in Criteriile de acordare a imprumuturilor, document elaborat periodic de compartimentul de resort si aprobat de Consiliul Director. Cuantumurile imprumuturilor acordate iau in calcul nivelul cotizatiilor depuse si potentialul de restituire al solicitantilor si girantilor de imprumut. Imprumuturile pot fi acordate pe durate de timp variabile, de la una luna pana la maximum 24 de luni, ori cum hotaraste Consiliul Director pe Raportul de analiza a dosarelor de imprumut respective.

Imprumuturile au la baza cererile scrise ale solicitantilor si se onoreaza dupa cum urmeaza:

– in regim de urgenta, in maxim 3 zile lucratoare, cu suportarea unei taxe, stabilita annual de Consiliul Director;

normal, in termen de pana la 15 zile de la lichidarea ultimei rate de imprumut, in cuantum de 1 la 3 sau 1 la 4, in raport cu cotizatia depusa la zi si potentialul sau economic. Daca solicitantul este dispus sa depuna, la data solicitarii imprumutului, o suma de bani care sa mareasca cotizatia, este acceptata.

Daca exista solicitari din partea unor Case de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor de a li se acorda imprumuturi in bani, in anumite conjuncturi economice, pe durate de timp bine delimitate si in conditii avantajoase (garantii certe) pentru Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8, Consiliul Director poate sa aprobe astfel de imprumuturi.

Periodic, Consiliul Director va stabili nivelul dobanzilor aplicate la imprumuturile acordate in functie de posibilitatile Asociatiei, nivelul dobanzilor practicate de alte institutii similare, rata de inflatie etc., in scopul incurajarii imprumuturilor si atragerii de noi membri.

Imprumuturile neachitate in termenele stabilite la contractele de imprumut, vor fi supuse unei taxari suplimentare la sumele ramase, concomitent cu inceperea procedurilor de recuperare a debitelor, conform legislatiei in vigoare, urmand ca partea vinovata sa suporte cheltuielile ocazionate.

In unele situatii, cand se intampina greutati in recuperarea imprumuturilor acordate membrilor, depasindu-se termenul de restituire mentionat in contratul de imprumut, se poate retine din cotizatile lor sumele datorate ca imprumut, membrii dandu-si acordul in acest sens la data intocmirii cererii de imprumut.

Art. 29 Consiliul Director al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr 8, hotaraste periodic, in functie de starea financiara a Asociatiei, nivelul donatiilor si al sponsorizarilor, criteriile, tipurile de ajutoare, numarul si nivelul ajutoarelor acordate gratuit membrilor sai, astfel:

a) ajutoare banesti ocazionale, care se pot acorda membrilor sai aflati in situatii deosebite: material, al sanatatii etc.;

b) ajutoare, in produse alimentare de baza, ori in bani, acordate membrilor sai cu potential economic lunar redus;

c) ajutoare, in bani, pentru membrii sai, care au beneficiat de cure de tratament in statiuni balneare, spitalizare ori in alte situatii deosebite;

d) ajutoare, in bani, in caz de deces;

e) reducere, cu pana la 40%, la tarifele de cazare in hotelul CARP Pucioasa, pentru membrii care urmeaza cure de tratament balnear;

f) consultatii gratuite la unele specialitati medicale si efectuarea de lucrari protetice la un pret de cost redus;

g) ajutoare, in haine si alte articole de imbracaminte, incaltaminte etc. disponibilizate de diversi donatori ori persoane fizice;

h) alte gratuitati partiale sau totale, de la caz la caz, aprobate de Consiliul Director.

Art. 30 Ajutorul pentru deces se acorda pe baza de cerere, dupa decesul membrului respectiv si se achita, in cuatumul stabilit anual de Consiliul Director, sotului sau altui membru de familie ori o altei persoane, care prezinta documentele de deces, in original.

De asemenea, se achita si membrilor Asociatiei, care s-au transferat de la o alta institutie similara, impreuna cu intreaga cotizatie depusa, pastrandu-si astfel vechimea. Se acorda numai acelor membri care au depus cotizatiile si contributiile la zi sau au o restanta nu mai mare de 12 luni. Acest drept poate fi solicitat de urmasi timp de 3 ani de la data decesului membrului.

Toate ajutoarele – indiferent de categoria lor, precum si imprumuturile in bani contractate, indiferent de sume, durata, nivelul dobanzii etc., care se acorda membrilor Asociatiei, se achita numai personal acestora pe baza documentelor de identitate: buletin (carte) de identitate sau pasaport. In situatii deosebite, primirea lor se poate face si pe baza de procura legalizata de notariat, insotita de actul de identitate al imputernicitului.

CAPITOLUL VIII Cu privire la organizarea prestărilor de servicii

Art.31. Asociatia, are conditii de spatiu si poate desfasura activitati si prestari servicii, potrivit cu prevederile legale in vigoare, in scopul servirii sau sprijinirii membrilor sai.

La prestarea serviciilor mentionate pot fi folositi membrii Asociatiei si voluntari.

Remunerarea membrilor folositi de Asociatie in activitatile de prestari servicii, tarifele serviciilor prestate, precum şi orice alte activităţi, se stabilesc de Consiliul Director, cu respectarea prevederilor legale. Tarifele pentru prestarea acestor servicii trebuie să fie mai mici decât tarifele practicate de alte unităţi de specialitate din localitate.

CAPITOLUL IX Dispoziţii finale

Art.32 In cazul în care se constată, de către organele de stat abilitate, abateri sau prejudicii grave în activitatea Asociaţiei, comise de membrii Consiliului Director sau ai Comisiei de Cenzori, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în termen de 30 de zile, pentru revocarea, înlocuirea si sanctionarea celor vinovaţi.

Art. 33 Asociaţia poate fi dizolvată prin hotararea Adunării Generale a “reprezentanţilor membrilor” sai.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Termenul de lichidare nu poate fi mai mic de 12 luni.

Art.34 Prezentul Statut cu privire la organizarea şi funcţionarea Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr 8, redactat astăzi, 07.04.2015, în 5 exemplare originale, a fost discutat, completat, modificat si adoptat în şedinţa Adunării Generale a Reprezentanţilor Asociaţilor din data de 31.07. 2015, modificat si completat de adunarea generala a Asociatiei din 30.03.2017 şi intră în vigoare la data soluţionării cererii de modificare a Statutului de către __ __ ________ ________________________ Bucureşti.

Lista cu membrii Consiliului Director (Anexa 1) face parte din prezentul statut.

Semnează:

Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8

Ec. Prof. Petru Campeanu