Avantajelele (facilitatile) membrilor

Pot fi membri ai Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 urmatoarele categorii de persoane:

a) pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, de sectorele şi judeţele tarii în care aceştia îşi au domiciliul;

b) beneficiarii de ajutor social;

c) membrii de familie: sot, soţie, precum şi copiii acestora, majori, incadrati in activitatea productiva.

Persoanele noi inscrise in asociatie vor fi validate ca membrii in prima adunare generala a Asociatiei, beneficiind de toate drepturile si obligatiile mentionate in prezentul statut.

A. Drepturile membrilor asociaţi sunt:

a) să participe personal sau prin reprezentanţi, cu respectarea criteriilor de eligibilitate la adunările generale, la dezbateri şi la luarea hotărârilor;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, în Comisia de Cenzori sau a “membrilor reprezentanti”;

c) să beneficieze, în condiţiile stabilite de prezentul statut şi de reglementările interne, de împrumuturi, ajutoare de deces, ajutoare băneşti nerambursabile si alte drepturi stabilite de Consiliul Director;

d) să li se restituie, potrivit reglementărilor interne, sumele ce reprezinta cotizaţii;

e) să beneficieze de prestări de servicii la tarife reduse;

f) să beneficieze de consultaţii şi asistenţă medicală oferite gratuit sau cu tarife modice;

g) să participe la activităţile de economie socială desfăşurate de asociaţie;

h) să participe la activităţile culturale, artistice, turistice şi de agrement organizate de asociaţie;

I) să beneficieze de consultanţă juridică şi consiliere psihologică gratuita cu personalul propriu, daca Asociatia are o astfel de posibilitate;

j) să fie recompensaţi cu: mulţumiri scrise, diplome de onoare, de excelenţă, plachete, medalii aniversare, jubiliare, obiecte simbolice etc.

B. Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt:

a) să respecte întocmai prevederile Statutului, hotărârile Adunărilor Generale şi deciziile Consiliului Director şi să contribuie la îndeplinirea acestora;

b) să-şi achite obligaţiile băneşti faţă de Asociaţie, reprezentând cotizaţiile, contribuţiile, restituirea împrumuturilor, precum şi alte datorii. Neachitarea la timp a acestor obligaţii atrage după sine pierderea unor drepturi sau plata unor penalităţi, stabilite de Consiliul Director;

c) să nu manifeste o atitudine potrivnică intereselor Asociaţiei sau să comită acte de indisciplină care dăunează activităţii acesteia;

d) să comunice Asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile, modificările survenite în cuantumul pensiei, al venitului net sau al ajutorului social, precum şi schimbarea domiciliului sau;

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare, Consiliul Director al Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 poate aplica membrilor sai următoarele sancţiuni: mustrare verbală, avertisment scris ori excluderea.

Modul de acordare a recompenselor sau de aplicare a sancţiunilor pentru membrii Asociaţiei se stabilesc prin regulament şi se consemnează în registre de evidenţă.

Asociatia poate acorda titlul de “Membru de onoare” persoanelor fizice si “Partener de onoare” persoanelor juridice, care aduc o contributie deosebita la dezvoltarea si desfasurarea unor activitati, programe etc., iar criteriile de acordare a titlurilor amintite se stabilesc de catre Consiliul Director.

Primirea, retragerea si transferul de membri in/din Asociatie se aproba de catre presedintele Consiliului Director, pe baza de cerere individuala intocmita in acest sens. Dupa validarea acestora de catre Adunarea Generala, membrii noi inscrisi ori transferati devin membrii asociati.

Retragerea, transferul sau excluderea din cadrul asociatiei duce la pierderea calitatii de membru asociat si se valideaza la prima intrunire a Adunarii Generale.

La inscrierea în Asociaţie, noii membri plătesc o taxă de înscriere în cuantumul stabilit anual de către Consiliul Director. Cei care se transferă de la o altă casă de ajutor reciproc a pensionarilor, împreună cu suma cotizaţiilor depuse, nu plătesc taxa de înscriere şi îşi păstrează vechimea în Asociatie. Membrii care solicita transferul la o altă casa de ajutor reciproc a pensionarilor primesc la plecare numai suma cotizaţiilor depuse, iar contribuţiile depuse nu se mai restituie.

Membrii Asociaţiei achita cotizaţii şi contribuţii lunare, stabilite anual de către Consiliul Director, astfel:

a) membrii beneficiari de pensii, ajutoare sociale sau alte venituri, plătesc o cotizaţie lunară intr-un anumit procent din cuantumul acestora, procent stabilit anual;

b) ceilalţi membri, fără venituri personale, plătesc o cotizaţie lunară stabilită anual;

c) benevol, cotizatia minimă obligatorie poate fi majorată, facilitând mărirea împrumuturilor acordate.

Marimea sumelor care se acorda ca ajutor pentru deces, se stabileşte anual, în funcţie de situaţia financiară a Asociaţiei si vechimea membrilor.

Calitatea de membru al Asociaţiei încetează în următoarele situaţii:

a) la cerere, prin intocmirea unei cereri de retragere a titularului din Asociaţie;

b) prin excludere, conform situaţiilor prevăzute la art.13, lit. “b” pentru neplata cotizaţiei sau a contribuţiilor lunare mai mult de douăsprezece luni consecutive, pentru atitudine potrivnică intereselor Asociaţiei sau ca urmare a comiterii unor acte de indisciplină, care dăunează imaginii si activităţii acesteia. Excluderea se aprobă, pe baza referatului întocmit pentru aplicarea sanctiunii, de către Consiliul Director şi se validează la prima sedinta de Adunarea Generală;

c) prin transfer;

d) prin deces.

La încetarea calităţii de membru, indiferent de cauze, se face lichidarea cu Asociaţia, adica se achita toate obligatiile si se incaseaza numai sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare, in intregime, titularului, persoanelor stabilite de acesta sau moştenitorilor săi legali, in baza unor documente. Restituirea cotizaţiilor depuse se poate face în termen de maxim trei ani de la data încetării calităţii de membru. Cotizatiile nu sunt purtatoare de dobanzi. Cotizatiile nesolicitate in termenul mentionat devin venituri la bugetul Asociatiei.

Contribuţiile lunare depuse, indiferent de valoarea lor nu se restituie, deoarece din acestea se constituie şi se acordă ajutoarele sociale (de deces, ajutoare nerambursabile etc).

CAPITOLUL V Cu privire la organele de conducere ale Asociaţiei

Organele de conducere ale Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 sunt:

– Adunarea Generală a membrilor (“reprezentanti ai membrilor Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8.)” , este organul de conducere suprem al Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8;

– Consiliul Director, este organul executiv al hotararilor Adunarii Generale si conduce activitatile Asociatiei intre doua adunari generale.

Criteriile de reprezentare a membrilor Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 in cadrul Adunarii Generale sunt: pana la 4.000 de membri, reprezentativitatea este de 1 la 100, intre 4.000 – 7.000 de membri de 1 la 180 , iar peste 7.000 de membrii 1 la 200. Desemnarea membrilor reprezentativi se face in cursul Adunarii Generale a membrilor Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8 cu ocazia adoptarii prezentului statut si actualizat ori de cate ori este cazul cu ocazia prezentarii si adoptarii Bugetului de venituri si cheltuieli.

Pentru a candida si a fi ales ca “reprezentant al membrilor Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 8.” membrii propusi trebuie sa indeplineasca urmatoare conditii: sa aiba o vechime de peste 2 ani ca membru, sa achite cotizatiile si contributiile cu regularitate si ratele de imprumut la zi, iar prin tot ce au intreprins sa fi contribuit la dezvoltarea Asociatiei. Membrii Consiliul Director verifică listele cu semnăturile membrilor care doresc sa imputerniceasc alte persoane pentru a fi reprezentati la Adunarea Generala, îndeplinirea criteriilor de reprezentativiţate şi confirmă validitatea acestora.